ชมรมจริยธรรมจัดกิจกรรมตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมปี2561

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม ตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 4  โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุริยนต์ อภิปญฺโญ  รองเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง เมตตาเป็นองค์แสดงธรรม มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ เพื่อนำหลักคำสอนในการแสดงธรรมไปประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าว สุทธิพงเกษเจริญคุณ ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว