รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ทีมสหวิชาชีพศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์       ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากโรงพยาบาลต้นแบบ สามารถนำความรู้แนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความชัดเจน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์