ก.ภารกิจด้านการพยาบาล รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดนำเสนอผลงานทางวิชาการ Healthy Workplaces Green & Clean Hospital

นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Healthy Workplaces  Green & Clean Hospital      กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การมีความกตัญญูต่อตนเอง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561    ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร  50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์