รพ.สรรพสิทธิประสงค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และ นักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยเมโอ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานด้านสุขภาพและโรคเอดส์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและนักศึกษาพยาบาลจากมหาลัยวิทยาลัยเมโอ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเพื่อทัศนศึกษาดูงานระบบ บริการของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  ในการให้บริการการรักษา และเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตคนอีสานในพื้นที่ชนบทประเทศไทย ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐานและโรคเอดส์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 7 กันยายน2561

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง