รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลพร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 และระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเนอรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ งานเวชนิทัศน์