รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก

นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ให้การกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก นำโดยดร.กาญจนา จันทร์ไทย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล      อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี และ ดร.พัชรี เนียมศรี ในโอกาสเดินทางมาประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 โดยผลจากการประเมินในครั้งนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผ่านการประเมินระดับ 3 ถือเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจตลอดจนความสามัคคี ของคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลในการผลักดันคุณภาพมุ่งสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์