รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการอบรม “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลังในระยะกลาง”

นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลังในระยะกลาง” ซึ่งเป็นการอบรมทั้งเครือข่ายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 10 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในระยะกลางในโรงพยาบาลทุกระดับ เพื่อประมวลองค์ความรู้เพิ่มพูนทักษะในทุกมิติสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลังในระยะกลาง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันสิรินธรและวิทยากรภายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับงบประมาณจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด จากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์