รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการ “จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรพยาบาล ประจำปี 2562”

นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กรพยาบาล ประจำปี 2562”  เพื่อเพื่อเป็นการกำหนดแผนกลยุทธ์ของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 Service Excellence กลยุทธ์ที่1 ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงทุกสาขา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลทุกสาขา จำนวน 23 คน หัวหน้าหอผู้ป่วยและคณะกรรมการตัวชี้วัด จำนวน 177 คน โดยจัดให้มีการประชุมระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมการประชุมประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มประชุม และนำเสนอการประชุม และเวลา 18.00 น.ได้มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้ชื่องาน “ค้ำคูณ เคียงกัน สุขสันต์วันสีรุ้ง” ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์ รีสอทร์ อุบลฯ

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง