ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10

          นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 ในการขับเคลื่อนนโยบาย โรงพยาบาลปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ตรวจหาสารปนเปื้อนและยาฆ่าแมลงในอาหารที่เป็นวัตถุดิบ ในการปรุงอาหารในโรงพยาบาลและที่จำหน่ายในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธินสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 รวม 73 แห่งๆ ละ 3 คน ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 รวม 5 แห่ง ๆ ละ 2 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง