รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์พี่เลี้ยง

          นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยงกลุ่มงานอายุรกรรม เพื่อให้อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์พี่เลี้ยง ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจละแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน มีความมั่นใจในการประยุกต์ใช้ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลต่อการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป การอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งกิจกรรม Rally ภายในสวนสัตว์อุบลฯ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานสุขศึกษา ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง,ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา