ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ

            นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ เพื่อและเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะของพยาบาลในการประเมินอาการ ตัดสินใจช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ พยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่10 และพยาบาลจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม 51 คน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้จัดเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนัก โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ทั้งแพทย์ พยาบาล อาจารย์พยาบาล จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์