รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

                   นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและคณะกรรมการ Healthy Work Place ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านบริการสิ่งแวดล้อมและ Happy Work Place ของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล เพื่อเป็นการเพิ่มพูความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรทางการพยาบาล                     ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้าน “ประสบการณ์พัฒนาจากสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน บูรณาการเป็น Green And Clean Hospital” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง