ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดการอบรมฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการแพทย์และการพยาบาลในระดับจังหวัด

            นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการแพทย์และการพยาบาลในระดับจังหวัด ในเรื่องการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์         เพื่อเป็นการเลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรและผู้ดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อจำนวน 65 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคและศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม A โรงแรมลายทอง

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง