ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบนโยบายการบริหารงานให้กับแพทย์

                       นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มอบนโยบายการบริหารงานให้กับแพทย์ทุกกลุ่มงานของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานทางการแพทย์ได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับวิชาชีพอื่นๆ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

ข่าว /ภาพ  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ