ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10

        นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10  ประชุมเพื่อมอบนโยบายและรับทราบเป้าหมายแผนการพัฒนาแต่ละสาขา ให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH  โดยมีการกรอบพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูแบบเครือข่ายบริการ ภายใต้หลักการ “เครือข่ายไร้รอยต่อ” ตามสภาพข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดระบบบริการสุขภาพที่มีศักยภาพรองรับปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ซับซ้อนในระดับพื้นที่ได้ มีการเชื่อมโยงบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ข่าว / ภาพ  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ