รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการ TCS สัญจร ครั้งที่ 1

นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ TCS สัญจร ครั้งที่ 1 โดยชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทยร่วมกับสามคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นการให้องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการพัฒนาการทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์