วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปี 2552-2555


" เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำด้านวิชาการ บริการ
และส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพที่เป็นเลิศในระดับสากล "

:: พันธกิจของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ::

 • ให้บริการทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม รวมทั้งระบบส่งต่อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นระดับตติยภูมิ สนับสนุนบริการระดับทุติยภูมิและปฐมภูม
 • การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิจัยด้านวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการิ
 • การบริหารจัดการด้านระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ
   

:: เข็มมุ่งองค์กร ::

 1. พัฒนาระบบคุณภาพบริการและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
 2. ลดความแออัด พัฒนาระบบส่งต่อและ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
 3. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ Excellent Center หัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง และศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

:: ค่านิยมองค์กร ( Value) พื้นฐาน 6 ด้าน คือ :: 

 1. จิตมุ่งบริการ เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
 2. ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 3. มุ่งใฝ่รู้ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 4. ความคิดสร้างสรรค์
 5. การทำงานเป็นทีม อย่างร่วมมือร่วมใจ
 6. มุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

:: แผนยุทธศาสตร์ 8 ด้านเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ ::

 1.  พัฒนาระบบคุณภาพบริการและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
 2. ลดความแออัด พัฒนาระบบส่งต่อและ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
 3. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ Excellent Center หัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง และศูนย์แพทย์เฉพาะทาง
 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาระบบวิชาการด้านสุขภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 5. พัฒนาการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
 6. พัฒนาด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและระบบลูกค้าสัมพันธ์
 7. พัฒนาเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาในการผลิตแพทย์เพิ่ม
 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973