ติดต่อเรา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนน สรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973
webpage : http:///www.sunpasit.go.th

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973