˹����ѡ �ѹ�֡������ ��§ҹ �������к�


ประกาศ
รายละเอียด
  • การประเมินความผาสุก ประจำปี 2557    Click

 

Username & Password
ใช้สำหรับ Login เพื่อดูรายงาน เฉพาะหน่วยงาน
  ลำดับ ชื่อหน่วยงานหลัก Username Password หน่วยงานย่อย
1 สสอ.เมือง sso01   1324   Click ดูหน่วยงานย่อย  
2 สสอ.เขื่องใน sso02   1567   Click ดูหน่วยงานย่อย  
3 สสอ.ม่วงสามสิบ sso03   1487   Click ดูหน่วยงานย่อย  
4 สสอ.เหล่าเสือโก้ก sso04   9864   Click ดูหน่วยงานย่อย  
5 สสอ.ดอนมดแดง sso05   3567   Click ดูหน่วยงานย่อย  
6 สสอ.ตาลสุม sso06   9805   Click ดูหน่วยงานย่อย  
7 สสอ.ตระการ sso07   4734   Click ดูหน่วยงานย่อย  
8 สสอ.กุดข้าวปุ้น sso08   6798   Click ดูหน่วยงานย่อย  
9 สสอ.เขมราฐ sso09   1236   Click ดูหน่วยงานย่อย  
10 สสอ.นาตาล sso10   3758   Click ดูหน่วยงานย่อย  
11 สสอ.โพธิ์ไทร sso11   5547   Click ดูหน่วยงานย่อย  
12 สสอ.ศรีเมืองใหม่ sso12   4624   Click ดูหน่วยงานย่อย  
13 สสอ.วารินชำราบ sso13   4678   Click ดูหน่วยงานย่อย  
14 สสอ.สว่างวีระวงศ์ sso14   9831   Click ดูหน่วยงานย่อย  
15 สสอ.สำโรง sso15   1099   Click ดูหน่วยงานย่อย  
16 สสอ.นาเยีย sso16   6784   Click ดูหน่วยงานย่อย  
17 สสอ.พิบูลมังสาหาร sso17   3789   Click ดูหน่วยงานย่อย  
18 สสอ.สิรินธร sso18   6479   Click ดูหน่วยงานย่อย  
19 สสอ.โขงเจียม sso19   8754   Click ดูหน่วยงานย่อย  
20 สสอ.เดชอุดม sso20   3332   Click ดูหน่วยงานย่อย  
21 สสอ.น้ำยืน sso21   1457   Click ดูหน่วยงานย่อย  
22 สสอ.น้ำขุ่น sso22   8909   Click ดูหน่วยงานย่อย  
23 สสอ.บุณฑริก sso23   7622   Click ดูหน่วยงานย่อย  
24 สสอ.นาจะหลวย sso24   1265   Click ดูหน่วยงานย่อย  
25 สสอ.ทุ่งศรีอุดม sso25   4236   Click ดูหน่วยงานย่อย  
26 รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ sso26   0066   Click ดูหน่วยงานย่อย  
27 รพ.ม่วงสามสิบ sso27   0448   Click ดูหน่วยงานย่อย  
28 รพ.เขื่องใน sso28   1239   Click ดูหน่วยงานย่อย  
29 รพ.ดอนมดแดง sso29   1596   Click ดูหน่วยงานย่อย  
30 รพ.ตาลสุม sso30   9617   Click ดูหน่วยงานย่อย  
31 รพ.ตระการพืชผล sso31   3270   Click ดูหน่วยงานย่อย  
32 รพ.เขมราฐ sso32   5320   Click ดูหน่วยงานย่อย  
33 รพ.ศรีเมืองใหม่ sso33   4136   Click ดูหน่วยงานย่อย  
34 รพ.กุดข้าวปุ้น sso34   7537   Click ดูหน่วยงานย่อย  
35 รพ.นาตาล sso35   0553   Click ดูหน่วยงานย่อย  
36 รพ.โพธิ์ไทร sso36   2812   Click ดูหน่วยงานย่อย  
37 รพ.วารินชำราบ sso37   0214   Click ดูหน่วยงานย่อย  
38 รพ.พิบูลมังสาหาร sso38   9263   Click ดูหน่วยงานย่อย  
39 รพ.โขงเจียม sso39   2690   Click ดูหน่วยงานย่อย  
40 รพ.สำโรง sso40   3818   Click ดูหน่วยงานย่อย  
41 รพ.สิรินธร sso41   9693   Click ดูหน่วยงานย่อย  
42 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม sso42   3096   Click ดูหน่วยงานย่อย  
43 รพ.ทุ่งศรีอุดม sso43   9006   Click ดูหน่วยงานย่อย  
44 รพ.น้ำยืน sso44   1270   Click ดูหน่วยงานย่อย  
45 รพ.นาจะหลวย sso45   4922   Click ดูหน่วยงานย่อย  
46 รพ.บุณฑริก sso46   2933   Click ดูหน่วยงานย่อย  
47 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ sso48   9988   Click ดูหน่วยงานย่อย  
48 รพ.น้ำขุ่น sso50   9425   Click ดูหน่วยงานย่อย  
49 รพ.เหล่าเสือโก้ก sso51   4071   Click ดูหน่วยงานย่อย  
50 รพ.นาเยีย sso52   1276   Click ดูหน่วยงานย่อย  
51 รพ.สว่างวีรวงศ์ sso53   2118   Click ดูหน่วยงานย่อย  

 

 

 

.: สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี :.