พัฒนาเกณฑ์การจำเเนกประเภทผู้ป่วยงานห้องผ่าตัด

Loading the player...
การสื่อสารเพื่อการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
การขยายบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้อง
การพัฒนาระบบการดูเเลผู้ป่วยผ่าตัดกล่องเสียง
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องช่วยหายใจ
การพัฒนาการดูเเลผู้ป่วยมะเร็ง
การพััฒนาคุณภาพการดูเเลผู้ป่วยเด็กจับหืดเฉียบพลันในห้องฉุกเฉิน
ชีวิตสดใส บริการด้วยใจวิถีพุทธ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000